QUY ĐỊNH CHUNG

I. Nguyên tắc chung:

– Website thương mại điện tử okmua.com.vn là sở hữu của Công ty TNHH OKOK (“Công ty”) do Công ty phát triển, hoạt động và vận hành với tên miền giao dịch là okmua.com.vn (sau đây gọi là Website). Đối tượng phục vụ là tất cả các khách hàng có nhu cầu mua hàng, đặt hàng thông qua website thương mại điện tử.

– Sản phẩm được kinh doanh tại okmua.com.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của nhà nước về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chất lượng sản phẩm.

– Hoạt động mua bán tại okmua.com.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

II. Định nghĩa:

Người bán: là Công ty TNHH OKOK.

Người mua: là mọi công dân sinh sống trong lãnh thổ Việt Nam.

Thành viên: là bao gồm cả người mua và người tham khảo thông tin, thảo luận tại Website.

Thành viên khi tham gia Website phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này.